سنگ آرامگاه شهید نادر مهدوی در روستای بحیری شهرستان دشتی استان بوشهر