سردار شهید نادر مهدوی

شهید نادر مهدوی (نفر سوم از راست)